බාගත

  • එම්.අයි.එම් සහ CIM ක්රියාවලිය යන්ත්රය
  • රබර් හා ප්ලාස්ටික් ක්රියාවලිය යන්ත්රය
  • අඛණ්ඩ Mixer

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * කැප්චා: කරුණාකර තෝරා ට්රක්

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!